Czy można zastosować przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności?

Wykonanie kary pozbawienia wolności

Wykonanie kary pozbawienia wolności zazwyczaj wiąże się z pobytem w zakładzie karnym. Jednak czasami mogą wystąpić trudności w realizacji wyroku, a w takich przypadkach konieczne może być udzielenie przerwy w odbywaniu kary. Możliwość taka może pomóc w złagodzeniu negatywnych skutków wynikających z wyroku.

przerwę w odbywaniu kary

Procedura wykonania kary pozbawienia wolności

Po uprawomocnieniu się wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności rozpoczyna się etap odbywania kary. Zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego Wykonawczego (KKW), skazany na karę pozbawienia wolności zgodnie z poleceniem sądu zostaje zatrzymany i przewieziony do aresztu śledczego.

W szczególnych przypadkach, na wniosek skazanego, sąd może wezwać go do stawienia się w wyznaczonym terminie w areszcie śledczym, położonym najbliżej jego miejsca zamieszkania, pod warunkiem, że dotychczasowe zachowanie skazanego wskazuje na prawdopodobieństwo, że stawi się na wezwanie. Decyzja o takim wezwaniu musi być uzasadniona.

Zasady udzielania przerwy w odbywaniu kary

Kodeks Karny Wykonawczy przewiduje dwa rodzaje przerw w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Ustawodawca rozróżnia przerwy obligatoryjne, które muszą zostać udzielone, oraz przerwy fakultatywne, które są opcjonalne.

Przerwa obligatoryjna

Sąd ma obowiązek odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności w przypadku, gdy skazany cierpi na chorobę psychiczną lub inną poważną chorobę uniemożliwiającą odbywanie kary. Ciężka choroba to taka, która stanowi zagrożenie dla życia skazanego lub poważne ryzyko dla jego zdrowia w przypadku umieszczenia go w zakładzie karnym (zgodnie z art. 150 § 2 KKW).

W praktyce sąd podejmuje decyzję, czy dana choroba psychiczna automatycznie skutkuje odroczeniem wykonania kary. W celu dokonania właściwej oceny, konieczna jest specjalistyczna wiedza medyczna z różnych dziedzin, zależnie od konkretnej choroby skazanego. Sąd powinien zatem wyznaczyć biegłego lekarza,który oprócz wiedzy medycznej będzie posiadał również informacje dotyczące warunków odbywania kary pozbawienia wolności i funkcjonowania służby zdrowia w więzieniu. W raporcie biegłego powinny znaleźć się informacje dotyczące przewidywanego czasu trwania choroby uniemożliwiającej odbycie kary lub sugerowanego terminu kolejnej oceny skazanego.

Adwokat Sprawy Karne

Przerwa fakultatywna

Artykuł 151 KKW reguluje sytuacje, w których sąd może decydować o udzieleniu przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności fakultatywnie. Zgodnie z tym przepisem, sąd może udzielić przerwy w przypadku:

  • gdy natychmiastowe wykonanie kary miałoby zbyt ciężkie konsekwencje dla skazanego lub jego rodziny,
  • w przypadku skazanej kobiety w ciąży lub osoby samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem,
  • gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza ogólną pojemność tych miejsc.

Warunki udzielenia przerwy w tych sytuacjach

Warunki udzielenia przerwy w tych sytuacjach mogą się różnić i sąd ocenia je indywidualnie. W przypadku „zbyt ciężkich skutków” sąd ma pewną swobodę decyzyjną. Jednakże decyzja sądu powinna dążyć do jak najszybszego wykonania wyroku, przy jednoczesnym zachowaniu zasady humanitaryzmu i szacunku dla godności skazanego.

Adwokat od spraw karnych

Jako doświadczony adwokat w dziedzinie prawa karnego, oferuję ekspertyzę oraz cenne doświadczenie zdobyte podczas licznych rozpraw sądowych. Dążę do zapewnienia skutecznych rozwiązań i solidnej obrony. Skorzystaj z fachowego wsparcia adwokata od spraw karnych i zyskaj niezawodną pomoc na każdym etapie postępowania sądowego

Powyższe informacje zawarte na stronie stanowią opis stanu prawnego na dzień publikacji  i nie są poradą prawną w indywidualnej sprawie. Stan prawny od opublikowania może ulec zmianie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wpisu w celu rozwiązania problemów prawnych. W przypadku wątpliwości zapraszam do kontaktu.