Protokół zatrzymania rzeczy w postepowaniu karnym

Odebranie rzeczy zostało uregulowane w art. 217 §5 k.p.k., zgodnie z którym w razie odmowy dobrowolnego wydania rzeczy w postepowaniu karnym można przeprowadzić jej odebranie.

Oznacza, to że w wypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli postanowienie sądu lub prokuratora nie mogło zostać wydane, organ dokonujący przeszukania okazuje nakaz kierownika swojej jednostki lub legitymację służbową, a następnie zwraca się niezwłocznie do sądu lub prokuratora o zatwierdzenie przeszukania. Postanowienie sądu lub prokuratora należy doręczyć osobie, u której dokonano przeszukania, w terminie 7 dni od daty czynności.

Co powinno znaleźć się w protokole z zatrzymania rzeczy lub przeszukania?

W treści protokołu, obejmującego odebranie rzeczy, stosuje się art. 229 k.p.k., który stanowi, iż protokół zatrzymania rzeczy lub przeszukania powinien, oprócz wymagań wymienionych w art. 148 i art. 148a, zawierać oznaczenie sprawy, z którą zatrzymanie rzeczy lub przeszukanie ma związek, oraz podanie dokładnej godziny rozpoczęcia i zakończenia czynności, dokładną listę zatrzymanych rzeczy i w miarę potrzeby ich opis, oraz wskazanie polecenia sądu lub prokuratora. Jeżeli polecenie nie zostało uprzednio wydane, zamieszcza się również wzmiankę o poinformowaniu osoby, u której przeprowadzono czynność, że na jej wniosek otrzyma postanowienie o zatwierdzeniu czynności.

Protokół zatrzymania rzeczy

Kiedy nie sporządza się protokołu z zatrzymania rzeczy?

Protokołu można nie sporządzać, jeżeli rzecz załącza się do akt sprawy. Przepis art. 228 k.p.k. reguluje kwestię zabezpieczenia odebranych przedmiotów. Zgodnie z jego treścią, przedmioty wydane lub znalezione w czasie przeszukania należy po dokonaniu oględzin, sporządzeniu spisu i opisu zabrać albo oddać na przechowanie osobie godnej zaufania z zaznaczeniem obowiązku przedstawienia na każde żądanie organu prowadzącego postępowanie. Tak samo należy postąpić ze znalezionymi w czasie przeszukania przedmiotami mogącymi stanowić dowód innego przestępstwa, podlegającymi przepadkowi lub których posiadanie jest zabronione. Osobom zainteresowanym należy natychmiast wręczyć pokwitowanie stwierdzające, jakie przedmioty i przez kogo zostały zatrzymane.

Kiedy należy zwrócić rzeczy zatrzymane w postepowaniu karnym?

Zgodnie z przepisem art. 230 k.p.k., jeżeli zatrzymanie rzeczy lub przeszukanie nastąpiło bez uprzedniego polecenia sądu lub prokuratora, a w ciągu 7 dni od dnia czynności nie nastąpiło jej zatwierdzenie, należy niezwłocznie zwrócić zatrzymane rzeczy osobie uprawnionej.

Zwrot przy dobrowolnym wydaniu rzeczy

Jeżeli nastąpiło dobrowolne wydanie rzeczy, a osoba ta nie złożyła wniosku, o którym mowa w art. 217 § 4 k.p.k. (§1). Należy zwrócić osobie uprawnionej zatrzymane rzeczy niezwłocznie po stwierdzeniu ich zbędności dla postępowania karnego. Jeżeli wyniknie spór co do własności rzeczy, a nie ma dostatecznych danych do niezwłocznego rozstrzygnięcia, odsyła się osoby zainteresowaną na drogę procesu cywilnego. Rzeczy, których posiadanie jest zabronione, przekazuje się właściwemu urzędowi lub instytucji. Jeżeli rzeczy mają wartość naukową, artystyczną lub historyczną, na wniosek lub za zgodą muzeum, można je przekazać temu muzeum.

Adwokat Sprawy Karne

Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa za zatrzymanie rzeczy w postępowaniu karnym.

Warto zwrócić uwagę na fakt odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa za nieuzasadnione zatrzymanie rzeczy. Jak wynika  z wyroku SN z dnia 20.12.2006 r., sygn. IV CSK 263/06: „Zatrzymanie przez prokuraturę auta, na skutek podejrzeń co do jego legalnego, pochodzenia może rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą Skarbu Państwa wobec właściciela pojazdu, jedynie w przypadku, gdy zostanie wykazane, że zatrzymanie było nieuzasadnione”.

Adwokat Sprawy Karne Warszawa

Zachęcam do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-milowy etc.)  Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych na terenie Warszawy, w szczególności dotyczy to spraw związanych zatrzymaniem rzeczy w postępowaniu karnym.