Prawo spadkowe w 2023 r. – nowe przepisy

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w prawie spadkowym. Jakie dokładnie zmiany w prawie przewiduje projekt? O tym poniżej.

Czym jest spadek?

Spadek to przekazanie majątku po śmierci osoby zmarłej na rzecz jej spadkobierców. Może to obejmować różne rodzaje aktywów, takich jak nieruchomości, pieniądze, przedmioty osobiste itp. Spadek jest regulowany przez prawo cywilne i może być przedmiotem testamentu lub ustawowego podziału majątku.

Prawo spadkowe w 2023 r. – nowe przepisy

Jakie przepisy prawa regulują prawo spadkowe?

Prawo spadkowe regulowane jest przez przepisy Kodeksu cywilnego. Kodeks cywilny zawiera przepisy dotyczące spadku ustawowego, czyli takiego, w którym spadkobiercy są określeni przez ustawę, oraz przepisy dotyczące spadku testamentowego, czyli takiego, w którym spadkobiercy są określeni przez testament. Kodeks cywilny reguluje także kwestie dziedziczenia przez małżonka, dzieci, rodzeństwo oraz innych bliskich krewnych, jak również kwestie dziedziczenia przez osoby niebędące krewnymi zmarłego.

Najważniejsze zmiany w prawie spadkowym

Proponowany projekt zakłada wiele zmian w zakresie prawa spadowego, które mają przede wszystkim zabezpieczyć prawa małoletnich oraz ubezwłasnowolnionych spadkobierców oraz skrócić czas postępowania sądowego.

Oto najważniejsze ze zmian, które zakłada projekt:

  • Zmiana zasad dziedziczenia – w tzw. trzeciej grupie spadkowej, w przypadku, gdy którekolwiek z dziadków spadkodawcy nie dożyje otwarcia spadku. Udział spadkowy, który by mu przypadał, przypadał będzie jego dzieciom w częściach równych. Jeżeli dziecko któregokolwiek z dziadków spadkodawcy nie dożyje otwarcia spadku, udział spadkowy przypadał będzie w częściach równych ich dzieciom, a jeśli brak jest dziecii wnuków tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku – pozostałym dziadkom, w częściach równych.
  • Wyłączeni od dziedziczenia zostaną dalsi zstępni dziadków spadkodawcy, czyli tzw. cioteczne lub stryjeczne wnuki i dalsze pokolenia.
  • Termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku zostanie zachowany, jeżeli przed jego upływem osoba uprawniona do spadku złoży w tej sprawie wniosek do sądu. Jeśli złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku będzie wymagało zezwoleniasądu, bieg terminu na złożenie oświadczenia ulegnie zawieszeniu na czas trwania postępowania.
  • Za niegodne dziedziczenia będą mogły zostać uznane osoby, które uporczywie uchylały się od wykonywania wobec spadkodawcy obowiązku alimentacyjnego, określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową. Dotyczy to także uporczywego uchylania się od wykonywania obowiązku pieczy nad spadkodawcą.
  • Nowe przepisy przewidują, że w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, zezwolenia na odrzucenie lub proste przyjęcie spadku będzie udzielał sąd spadku – w miejsce dotychczasowego sądu opiekuńczego.
Adwokat od Spraw Cywilnych

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Większość zaproponowanych w Projekcie zmian ma wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jedynie niektóre z przepisów zaczną obowiązywać po 12 miesiącach od ogłoszenia.

Adwokat Prawo Spadkowe 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie prawa cywilnego i prawa spadkowego, skontaktuj się z doświadczonym adwokatem Małgorzatą Durlej Piotrowską. Specjalizuje się ona w ustalaniu spadku oraz prowadzeniu postępowań spadkowych. Adwokat Durlej Piotrowska posiada bogate doświadczenie w tej dziedzinie i może pomóc Ci w rozwiązaniu skomplikowanych spraw związanych z dziedziczeniem. Jeśli znalazłeś się w trudnej sytuacji związanej z prawem spadkowym, skontaktuj się z nią już dziś i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.