Prawa i obowiązki małżonków

„Świadomy(a) praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny […]”. Nie bez powodu to właśnie tą formułką rozpoczyna się przysięga dwóch osób, które zdecydują się zawrzeć związek małżeński. Wzięcie ślubu to nie tylko czysta formalność. To również szereg praw i obowiązków, które przysługują małżonkom. Przestrzeganie praw i obowiązków przysługujących małżonkom przyczynia się do prawidłowego tworzenia i dalszego funkcjonowania rodziny, którą poprzez wzięcie ślub założą.

Prawa i obowiązki małżonków

Zasada równości w małżeństwie

Choć w praktyce bywa różnie, prawo mówi jasno. Prawa i obowiązki małżonków są równe. Podstawowym obowiązkiem małżonków są wspólne pożycia, wzajemna pomoc, wierność, a także współdziałanie dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.

Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny

Jednym z podstawowych obowiązków małżonków jest zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Oczywiście każdy z nich zobowiązany jest robić to na miarę swych sił oraz możliwości zarobkowych i majątkowych.

Wiele kobiet, po urodzeniu dziecka, nie decyduje się od razu na powrót do pracy. Należy jednak podkreślić, że osobiste starania kobiety i wychowywanie dzieci, a także dbanie  o wspólne gospodarstwo domowe są tak samo spełnieniem omawianego obowiązku jak praca zarobkowa. Jeżeli sytuacja tego wymaga, naturalnym jest, że któreś z małżonków musi pozostać w domu i np. wychowywać wspólne dzieci. Taka sytuacja to także zaspokajanie potrzeb rodziny.

Opisywany obowiązek jest na tyle istotny, że jego zaniechanie może skutkować „utratą” wynagrodzenia, a raczej utratą możliwości swobodnego dysponowania nim. Jeżeli jeden z małżonków nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, żeby wynagrodzenie za pracę czy też inne należności drugiego małżonka były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka.

Adwokat od Spraw Rodzinnych

Zaciąganie zobowiązań przez małżonków

Małżonkowie zobowiązani są także do ponoszenia wspólnej odpowiedzialności za zobowiązania finansowe jednego z nich, zaciągnięte w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. Co to oznacza? Że w przypadku zaprzestania płacenia, wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od obu małżonków łącznie. Uiszczeni zaległości przez jednego z małżonków, zwalnia z tego obowiązku drugie małżonka.

Należy jednak podkreślić, że sytuacja ta, dotyczy „zwykłych potrzeb rodziny”. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem chodzi więc o takie zobowiązania jak: żywność, energia elektryczna czy czynsz.

Adwokat Sprawy Rodzinne

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach rodzinnych . Zachęcam do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-mail etc.).