Pracownik z długami – obowiązki dla pracodawcy

Zatrudnienie pracownika rodzi szereg wielu zobowiązań wobec pracodawcy. Od opłacania składek na ubezpieczenie, przez zagwarantowanie pracownikowi urlopu wypoczynkowego, aż wreszcie po pewnego rodzaju odpowiedzialność za jego długi. Nie oznacza to oczywiście, że w przypadku, gdy pracownik zaprzestanie płacenia swoich zobowiązań, będzie to robić pracodawca. Do tego istnieje egzekucja komornicza, a przy jej wszczęciu, komornik najczęściej zaczyna od zajęcia wynagrodzenia za pracę. Co to oznacza dla pracownika? Pomniejszona wynagrodzenie. A dla pracodawcy? No właśnie – konieczność dopełnienia szeregu formalności.

Pracownik z długami

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę – na czym polega?

Zajęcie wynagrodzenia za pracę to zazwyczaj najczęstsze zajęcie, którego dokonuje komornik w drodze do odzyskania przysługujących wierzycielowi należności. Organem uprawnionym do tego typu zajęcia jest komornik przy sądzie rejonowym ogólnej właściwości dłużnika.

Dłużnik o wszczętej egzekucji zostaje pisemnie zawiadomiony przez komornika. Jednak oprócz zawiadomienia dłużnika, komornik zawiadamia także jego pracodawcę. Od tej chwili pracodawca nie może wypłacić pracownikowi żadnego wynagrodzenia poza kwotą wolną od zajęcia.

Adwokat Sprawy Cywilne

Co z zajętą częścią wynagrodzenia za pracę? Czyli obowiązki pracodawcy

Od powzięcia przez pracodawcę informacji o wszczęciu przeciwko jego pracownikowi postępowania egzekucyjnego z wynagrodzenia za pracę, ma on obowiązek:

  • przekazywania zajętej części wynagrodzenia bezpośrednio wierzycielowi pracownika, lub
  • przekazywania zajętego wynagrodzenia komornikowi, w przypadku gdy do wynagrodzenia jest lub zostanie w dalszym toku postępowania egzekucyjnego skierowana jeszcze inna egzekucja, a wynagrodzenie w części wymagalnej nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych świadczeń.

Oprócz powyższego, zgodnie z art.  882 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa ponadto pracodawcę, aby w ciągu tygodnia:

  • przedstawił za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów;
  • podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi;
  • w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę złożył oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.

Kary pieniężne dla pracodawcy za niewywiązanie się z obowiązków

Pracodawca, który zaniecha wykonania ww. obowiązków musi liczyć się z odpowiedzialnością. Niewykonanie powyższych czynności może grozić nałożeniem na pracodawcę kary grzywny w wysokości do 5000 zł.

ADWOKAT SPRAWY CYWILNE WARSZAWA

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach cywilnych,

ADWOKAT  WARSZAWA

Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-milowy etc.).