Władza Rodzicielska

Władza Rodzicielska Adwokat

Podwyższenie alimentów

Bardzo ważną rolę w kontekście sprawowania opieki nad dzieckiem odgrywa porozumienie pomiędzy rodzicami. Jeśli jednak z jakichś powodów, porozumienia tego brak, rodzic ma prawo do wystąpienia do sądu z wnioskiem o ograniczenie władzy rodzicielskiej. W takiej sytuacji, rodzic posiadający ograniczoną władzę rodzicielską będzie uprawniony do współdecydowania jedynie o ważniejszych sprawach dziecka, np.: wybór szkoły. Pozbawienie władzy rodzicielskiej to najdalej idąca ingerencja w sferę praw rodzicielskich. Do pozbawienia władzy rodzicielskiej dochodzi gdy zachodzi trwała przeszkoda, która uniemożliwia wykonywanie tej władzy lub gdy rodzic przysługującą mu władzę rodzicielską nadużywa.

Przyczyny pozbawienia władzy rodzicielskiej:
– gdy jeden z rodziców odbywa karę pozbawienia wolności i kontakt z nim jest utrudniony lub niemożliwy,
– gdy rodzic zaginął i nie ma z nim żadnego kontaktu,
– nadużywanie przez rodzica alkoholu lub narkotyków,
– stosowanie przez rodzica przemocy fizyczne i / lub psychicznej.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw, których przedmiotem jest władza rodzicielska.
• udzielam porad prawnych,
• uczestniczę w negocjacjach między rodzicami, których celem jest wypracowania najlepszych rozwiązań dotyczących sprawowania opieki nad dzieckiem,
• sporządzam wszelkie potrzebne pisma w sprawie.