Podwyższenie alimentów na dzieci – kiedy jest możliwe?

Rodzice obowiązani są do płacenia alimentów względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Czasami zdarza się tak, że pierwotnie ustalona przez sąd wysokość alimentów po czasie okazuje się zbyt mała i wówczas istnieje potrzeba ich podwyższenia.

Podwyższenie alimentów na dzieci – kiedy jest możliwe?

Dlaczego podwyższenie alimentów może okazać się konieczne?

Podczas ustalania wysokości alimentów pod uwagę brane są dwa czynniki — możliwości finansowe rodzica oraz aktualne potrzeby dziecka. W kontekście drugiej z przesłanek nic dziwnego, że raz ustalona wysokość alimentów nie będzie aktualna po paru latach. Potrzeby dziecka zmieniają się wraz z jego wiekiem. Może więc okazać się, że ustalona kwota, po jakimś czasie nie wystarcza już na zaspokojenie potrzeb dziecka związanych z jego wykształceniem czy rozwojem pasji.

Biorąc zaś pod uwagę pierwszą przesłanką, również polepszenie się sytuacji finansowej rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów, może być podstawą do ich podwyższenia.

O ile można podwyższyć alimenty?

W prawie polskim nie istnieją żadne minimalne oraz maksymalne granice kwotowe podwyższenia alimentów. Każdorazowo pod uwagę sąd bierze sytuację finansową zobowiązanego do alimentacji rodzica oraz aktualne potrzeby dziecka.

Adwokat Sprawy Alimentacyjne

Kiedy można domagać się podwyższenia alimentów?

Tak jak w przypadku kwoty alimentów, tak i tutaj, przepisy nie określają, po jakim czasie można wystąpić do sądu z pozwem o podwyższenie alimentów. Należy jednak brać pod uwagę fakt, że aby sąd przychylnie odniósł się do naszego żądania i je uwzględnił, musi dojść do istotnej zmiany okoliczności, która uprawniałaby do podwyższenia ustalonej pierwotnie kwoty alimentów. W praktyce przyjmuje się jednak, że od daty wydania ostatniego wyroku powinno upłynąć co najmniej 6 miesięcy.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy pamiętać, aby przed skierowaniem do sądu pozwu o podwyższenie alimentów dobrze tę decyzję przemyśleć, zastanowić się, czy faktycznie są do tego podstawy oraz przedstawić solidne argumenty na poparcie swoich tez.

ADWOKAT ALIMENTY WARSZAWA

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – skuteczny i profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach rodzinnych na terenie Warszawy, w szczególności dotyczy to spraw związanych ze sprawami o alimenty.

ADWOKAT OD SPRAW RODZINNYCH

Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-mail etc.).