Opieka naprzemienna a 500 plus

500 plus to świadczenie, które ma za zadanie pomóc finansowo rodzicom w wychowaniu ich małoletnich dzieci. Kiedy rodzice żyją wspólnie i razem z dzieckiem tworzą wspólne gospodarstwo domowe sytuacja jest prosta, bo świadczenie przyznawane jest jednemu z rodziców. Co jednak z rodzicami, którzy rozeszli się, wzięli rozwód lub są w separacji, ale zdecydowali się na opiekę naprzemienną nad dzieckiem? Komu wtedy się ono należy?

Opieka naprzemienna a 500 plus

Komu należy się 500 plus?

500 plus przysługuje:

  1. matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2a, albo
  2. opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo
  3. opiekunowi prawnemu dziecka, albo
  4. dyrektorowi domu pomocy społecznej, albo
  5. rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

A co z opieką naprzemienną?

Ustawodawca przewidział również takie rozwiązanie. W przypadku gdy rodzice zdecydowali się wychowywać wspólne dziecko w modelu opieki naprzemiennej, świadczenie będzie przysługiwać im obojgu. Każde z nich dostanie jednak nie 500 zł, a 250 zł. Proporcjonalnie zatem do wymiaru sprawowanej nad dzieckiem opieki.

Opieka naprzemienna nad dzieckiem musi zostać stwierdzona orzeczeniem sądu. W tej sprawie ukształtowały się jednak dwie linie orzecznicze. Wypowiedział się m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z 22 grudnia 2016 r. (sygn. akt II SA/Ol 1304/16) wskazując, iż rodzice składając wniosek o przyznanie 500 plus, nie muszą przedstawiać orzeczenia sądu o opiece naprzemiennej.

Prawo Rodzinne

Organy administracyjne, które przyznają to świadczenie muszą same ocenić, czy rodzice sprawują opiekę naprzemienną, poprzez ustalenie faktycznego zakresu tej opieki wykonywanej przez rodziców w czasie przebywania dzieci u każdego z rodziców. „Jeżeli rzeczywista opieka jest sprawowana w taki sposób, że w powtarzających się okresach rodzic sprawuje wyłączną opiekę nad dziećmi, to są podstawy do uznania, że w sprawie mamy do czynienia z opieką naprzemienną w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy z 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.”

ADWOKAT ALIMENTY WARSZAWA

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – skuteczny i profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach rodzinnych na terenie Warszawy, w szczególności dotyczy to spraw związanych ze sprawami o alimenty.

ADWOKAT OD SPRAW RODZINNYCH

Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-mail etc.).