Kredyt zaciągnięty przed ślubem – kto go płaci?

Po wejściu w związek małżeński, pomiędzy małżonkami powstaje ustrój wspólności ustawowej małżeńskiej. Oznacza to, że chwili zawarcia małżeństwa, wszystkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie jego trwania, wchodzą do majątku wspólnego małżonków. Przedmioty majątkowe nabyte przed ślubem, należą więc do majątku osobistego każdego z małżonków.

Kredyt zaciągnięty przed ślubem – kto go płaci?

Co zatem z kredytem?

Za długi powstałe przed zawarciem związku małżeńskiego, co do zasady odpowiada osoba, która zaciągnęła zobowiązanie.

Tak też wskazują przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z art. 41 § 3 KRiO, jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności lub dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw.

Dom zakupiony na kredyt przed ślubem, czy mam do niego prawo?

Klienci Kancelarii często zadają pytanie. Co z domem, który, na przykład – mąż, kupił przed ślubem, ale kredyt spłacamy już wspólnie?

Ta sytuacja budzi niekiedy frustracje i złość. Bo przecież kredyt spłacają oboje małżonkowie, zaś sam dom, mimo to należy do majątku osobistego tylko tego z małżonków, który go zakupił.

Jest na to rozwiązanie!

Adwokat Sprawy Cywilne

Zgodnie z art. 45 § 1 KRiO, każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

Zatem w takiej sytuacji, przy ewentualnym rozwodzie i podziale majątku wspólnego, strona, która nie zaciągnęła kredytu, ale płaciła za niego, może żądać zwrotu poniesionych wydatków, nie może natomiast żądać prawa do własności nieruchomości. Przedstawiona sytuacja opiera się oczywiście o sytuację, w której pomiędzy małżonkami istnieje ustrój wspólności ustawowej małżeńskiej.

Ważne!

Decyzje finansowe bywają trudne do podjęcia, a wiele par kłóci się właśnie o pieniądze. Warto zatem dokładnie przeanalizować kwestie tego jak chcemy, aby kształtował się nasz majątek osobisty i wspólny jeszcze przed ślubem. Jednak w razie gdyby nastąpił na tym tle konflikt, moja Kancelaria chętnie rozwieje Państwa wątpliwości dotyczące majątku osobistego oraz tego po zawarciu małżeństwa.

ADWOKAT SPRAWY CYWILNE WARSZAWA

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach cywilnych,

ADWOKAT  WARSZAWA

Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-milowy etc.).