Odpowiedzialność karna za jazdę po alkoholu

Jazda po alkoholu

Kierowca, który został zatrzymany za jazdę po alkoholu, może odpowiadać za wykroczenie (art. 87 Kodeksu wykroczeń) albo za przestępstwo (art. 178a Kodeksu karnego). To, w jaki sposób poniesienie on odpowiedzialność, będzie zależało od stężenia alkoholu we krwi (promile) albo w wydychanym powietrzu. Opisane poniżej wskaźniki oddzielają przestępstwo od wykroczenia.

Prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu (wykroczenie)

O prowadzeniu pojazdu po użyciu alkoholu mowa w art. 87 Kodeksu wykroczeń, owe zdarzenie ma miejsce wówczas, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ alkoholu, albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości (przestępstwo)

O prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości  mowa w art. 178a Kodeksu karnego – ma miejsce wtedy, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi powyżej 0,5‰ zawartości alkoholu we krwi lub powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza.

Jazda po alkoholu

Co to jest pojazd mechaniczny, w rozumieniu przepisów prawa

Pojazdem mechanicznym jest każdy pojazd poruszający się przy wykorzystaniu napędzającego go silnika, który jest trwale z nim związany i stanowi jego część składową.

Jaka jest kara za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu? art.87 KW

Jak powszechnie wiadomo, kondycji psychofizycznej kierowcy szkodzi używania alkoholu lub środków podobnie działających. Zarówno alkohol, jak i inne środki podobnie działające, osłabiają zdolności kierowcy, takie jak m.in. zdolność koncentracji, szybkiego reagowania na wydarzenia czy też ogólnie osłabiają sprawność psychofizyczną człowieka. Człowiek kierujący pojazdem staje się mniej bezpiecznym uczestnikiem ruchu niż inne osoby.

Kara za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu (wykroczenie)

W przypadku wykroczenia, o którym mowa w przepisie art. 87 KW, za prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, grozi kara aresztu albo grzywny w wysokości nie niższej niż 50 zł (art. 87 §1 KW). W razie popełnienia wykroczenia opisanego powyżej, orzeka się dodatkowo zakaz prowadzenia pojazdów (art. 87 §3 KW). Zakaz ten jest orzekany w takim przypadku obligatoryjnie. W przypadkach pojazdów „innych niż mechaniczne” (art. 87 § 1a i §2 KW) zakaz ten może być orzeczony, lecz zgodnie z treścią §3 ww. przepisu może to być zakaz prowadzenia pojazdów „innych niż mechaniczne”.

Jazda na rowerze w stanie po użyciu alkoholu

Nieco inna odpowiedzialność za popełnienie wykroczenia wynika z art. 87 §2 KW. Kodeks wykroczeń stanowi bowiem, że ten kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi (jedzie) na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż mechaniczny (np. rower, pojazd konny), podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny.

Co jednak warto podkreślić, nie jest uznane za prowadzenie pojazdu zasiadanie za kierownicą unieruchomionego pojazdu, jak również prowadzenie roweru przez pieszego.

Kto może popełnić wykroczenie opisane art. 87 KW?

Opisywane wykroczenie może popełnić każda osoba, zatem nie tylko ten, kto posiada uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych, ale także ten, kto takich uprawnień nie ma lub ten, kto takie uprawnienia utracił. Odpowiedzialność osoby jest tutaj niezależna od innej możliwej odpowiedzialności.

W jaki sposób wymierzana jest kara art.87KW ?

Kodeks wykroczeń stanowi, że kara aresztu trwa najkrócej 5 dni, najdłużej 30 dni i wymierza się ją w dniach (art. 19 KW). Z kolei grzywnę wymierza się w wysokości od 20 zł do 5000 zł. zakaz prowadzenia pojazdów wymierza się w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Orzekając zakaz prowadzenia pojazdów określa się rodzaj pojazdu, którego zakaz dotyczy. Dodatkowo, kierowca pojazdu mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu może spodziewać się otrzymania punktów karnych przewidzianych w taryfikatorze.

Adwokat Sprawy Karne

Jaka jest kara za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art. 178a Kodeksu karnego)

Jak już zostało opisane w artykule, jeżeli zawartość alkoholu we krwi sprawcy przekroczy 0,5‰  lub w wydychanym powietrzu przekroczy 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. wówczas czyn stanowi przestępstwo z art. 178a KK.

Kara za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości (przestępstwo)

Kodeks karny w przepisie art. 178a §1 stanowi, iż ten, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Przesłanki popełnienia przestępstwa z art. 178a kk.

Do popełnienia omawianego przestępstwa wystarczające jest prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego w jakiejkolwiek strefie ruchu, czyli w ruchu lądowym, wodnym czy powietrznym. Prowadzenie pojazdu mechanicznego definiuje się jako wprawienie go w ruch, kierowanie nim, nadawanie mu prędkości oraz hamowanie. Co ciekawe, sterowanie dronem w warunkach opisanych w art. 178a KK również realizuje znamiona tego przestępstwa, ponieważ pojęciowo „prowadzenie” nie wyklucza zdalnego sterowania pojazdem.  Jak wynika z orzecznictwa przestępstwo z art. 178a KK popełnia również osoba prowadząca holowany pojazd mechaniczny.

W jaki sposób wymierzana jest kara art.178a kk

Kodeks karny stanowi, że grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 540. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Stawka dzienna nie może być niższa 10 zł, ani też przekraczać 2000 zł. Z kolei kara ograniczenia wolności, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 2 lata i wymierza się ją w miesiącach i latach. W niektórych przypadkach sąd może nałożyć karę ograniczenia wolności polega ona na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne lub potrącaniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd. Podobnie jak w przypadku wykroczenia kierowca otrzyma punkty karne przewidziane w taryfikatorze.

Prowadzenie pojazdów mimo zakazu – recydywa art. 178a §4 KK

 Jeżeli sprawca był już wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości.  A mimo to w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych nie stosuje się do niego podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

W jaki sposób wymierzana jest kara art. 178a §4 KK

Za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów, który został orzeczony w związku ze skazaniem za przestępstwo określone w art. 178a KK, grozi odpowiedzialność karna z art. 244 KK. Kodeks karny stanowi, że kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w razie skazania za przestępstwo określone w art. 244 KK, jeżeli czyn sprawcy polegał na niezastosowaniu się do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych (art. 42 §1a pkt 2 KK). Jak wynika z art. 42 §3 KK, sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 KK. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w warunkach określonych w ww. §3 (art. 42 §4 KK). W tym przypadku sąd ma bezwzględny obowiązek orzeczenia dożywotniego zakazu.

ADWOKAT SPRAWY KARNE WARSZAWA

Małgorzata Durlej – Piotrowska – Doświadczony Adwokat, świadczący kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych na terenie Warszawy,  Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie.