Dowód osobisty dla osoby ubezwłasnowolnionej

Dowód osobisty to dokument, który pozwala na stwierdzenie tożsamości oraz obywatelstwa. Może go wyrobić każdy, natomiast osoby, które ukończyły lat 18 – muszą to zrobić. Nasuwa się zatem pytanie, co z osobami, które są ubezwłasnowolnione? Czy je również obowiązują te przepisy?

Dowód osobisty dla osoby ubezwłasnowolnionej

Czym jest ubezwłasnowolnienie?

Zgodnie z prawem polskim, każda osoba, która ukończyła 13. Lat nabywa częściową zdolność do czynności prawnych. Wraz z osiągnięciem pełnoletności osoba ta nabywa pełną zdolność do czynności prawnych. Ubezwłasnowolnienie natomiast to taka sytuacja, która polega na częściowym lub całkowitym ograniczeniu zdolności do czynności prawnych.

Czy osoba ubezwłasnowolniona może mieć dowód osobisty?

Każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej ma obowiązek wyrobienia aktualnego dokumentu tożsamości w postaci dowodu osobistego. Osoby ubezwłasnowolnione nie są z tego obowiązku wyłączone. Konieczność okazania dowodu osobistego pojawia się często nie tylko w trakcie dokonywania czynności prawnych, ale także podczas, np. wizyty u lekarza.

Adwokat Porady Prawne

Złożenie wniosku o wyrobienie dowodu osobistego przez osobę ubezwłasnowolnioną

Zgodnie z art. 25 Ustawy o dowodach osobistych, wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie, ubiegających się o wydanie dowodu osobistego wniosek zobowiązany jest złożyć jeden z rodziców, opiekun lub kurator ubezwłasnowolnionego.

Wymiana dowodu po ubezwłasnowolnieniu

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt. 4c Ustawy o dowodach osobistych w razie

  • ubezwłasnowolnienia całkowitego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym został zamieszczony certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikat podpisu osobistego, albo
  • ubezwłasnowolnienia częściowego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego

konieczne jest wydanie nowego dowodu, a opiekun prawny osoby ubezwłasnowolnionej ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie odpowiednie organy gminy.

ADWOKAT PORADY PRAWNE 

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe porady prawne z zakresu Spraw KarnychSpraw CywilnychSpraw Rodzinnych. Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-mail etc.)