Dobrowolne poddanie się karze – na czym polega i kiedy jest możliwe?

Instytucja dobrowolnego poddania się karze została uregulowana w art. 387 Kodeksu postępowania karnego (k.p.k.). Przepis ten wskazuje na szereg przesłanek, które muszą zostać spełnione, aby w ogóle można było brać pod uwagę możliwość skorzystania ze wskazanej instytucji. O jakich przesłankach mowa? Kiedy oskarżony ma możliwość dobrowolnego poddania się karze? O tym poniżej.

Dobrowolne poddanie się karze

Dobrowolne poddanie się karze – przesłanki zastosowania

Dobrowolne poddanie się karze przez oskarżonego jest możliwe, gdy:

  • oskarżony złożył wniosek przed zakończeniem pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej;
  • przestępstwo zarzucane oskarżonemu jest zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności;
  • okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości;
  • cele postępowania zostaną osiągnięte bez przeprowadzenia rozprawy w całości;
  • prokurator i pokrzywdzony nie zgłosili sprzeciwu wobec uwzględnienia wniosku oskarżonego.
Adwokat Sprawy Karne

Co powinien zawierać wniosek o dobrowolne poddanie się karze?

Przepisy nie precyzują jaka powinna być treść wniosku o dobrowolne poddanie się karze. Jednak użyte w nim sformułowanie „wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego” wskazuje, że oskarżony powinien sprecyzować rodzaj i wysokość wnioskowanej represji karnej. Wniosek oskarżonego może również zawierać propozycję wydania określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu.

Wniosek o dobrowolne poddanie się karze oskarżony może złożyć osobiście lub za pośrednictwem swojego obrońcy. Ponadto, może on złożyć go na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy.

Należy jednak podkreślić, że choć nie zostało sprecyzowane to, w jaki sposób powinien wyglądać wniosek o dobrowolne poddanie się karze, to już termin jest złożenia został dokładnie określony. Otóż, termin złożenia wniosku został ograniczony do momentu zakończenia pierwszego przesłuchania. Chodzi tu o przesłuchanie na pierwszej rozprawie głównej, na której doszło do otwarcia przewodu sądowego.

Dobrowolne poddanie się karze czy warto?

Należy podkreślić, że choć instytucja dobrowolnego poddania się karze może być dla oskarżonego korzystna, to proponując karę, należy brać pod uwagę to, aby była ona współmierna do okoliczności popełnionego przestępstwa. W przeciwnym razie, sąd może nie przychylić się do złożonego wniosku. Nie przychyli się do niego także, jeśli sprawstwo oskarżonego nie będzie oczywiste. Zatem pozytywne rozpatrzenie wniosku może nastąpić tylko wtedy, gdy zostaną spełnione warunki, o których mowa powyżej.

Adwokat Sprawy Karne Warszawa

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – profesjonalna pomoc prawna w sprawach karnych w Warszawie. Kompleksowe usługi prawne, związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych na każdym etapie sprawy. Zachęcam do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-milowy etc.)

Powyższe informacje zawarte na stronie stanowią opis stanu prawnego na dzień publikacji  i nie są poradą prawną w indywidualnej sprawie. Stan prawny od opublikowania może ulec zmianie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wpisu w celu rozwiązania problemów prawnych. W przypadku wątpliwości zapraszam do kontaktu.