Czym jest ugoda?

Kiedy dochodzi do konfliktu, a już w szczególności jeżeli chodzi o pieniądze, ludzie czasem bez większego zastanowienia kierują sprawę do sądu. Bez przekalkulowania, przemyślenia za i przeciw takiego kroku, chcą toczyć ze sobą spór przed sądem, chyba tylko dla zasady.

Co tu dużo mówić, sądy są przepełnione sprawami i toczącymi się w nich sporami, które wcale nie musiałyby być rozwiązywane przed sądem. Dlatego, kiedy to tylko możliwe, sąd dąży do polubownego rozwiązania sporu i nakłania do tego strony. W tym celu powstała instytucja ugody.

Czym jest ugoda?

Ugoda w postępowaniu cywilnym

Ugoda to wola dwóch stron dająca możliwość polubownego rozwiązania sporu. Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania cywilnego – w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd dąży w każdym stanie postępowania do ich ugodowego załatwienia,  w szczególności przez nakłanianie stron do mediacji.

Kiedy zawrzeć ugodę?

Istnieją dwie możliwości. Ugodę można zawrzeć przed wszczęciem postępowania sądowego lub w czasie jego trwania. Na tej podstawie rozróżniamy ugodę sądową i pozasądową.

Do zawarcia ugody pozasądowej dochodzi poprzez skorzystanie przez strony alternatywnych metod rozwiązywania sporów do których zalicza się:

  • negocjacje,
  • mediacje,
  • arbitraż.

Ugoda pozasądowa, która została zatwierdzona przez Sąd ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Należy jednak pamiętać, że jeżeli sąd stwierdzi, że ugoda jest sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego lub zmierza do obejścia prawa, wówczas jej nie zatwierdzi.

Jeśli jednak strony zdecydują się na zawarcie ugody przed sądem, to jak najbardziej mogę z tej możliwości skorzystać. W takiej sytuacji, po wstępnym zapoznaniu się ze stanowiskiem obu stron, ustaloną treść ugody, sąd zamieści w  protokole rozprawy lub w odrębnym dokumencie stanowiącym część protokołu i podpisanym przez strony.

Warto także zaznaczyć, że w przypadku zawarcia ugody przed sądem lub mediatorem, przed rozpoczęciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji – wniesiona opłata od pozwu zostanie zwrócona w całości. W przypadku zawarcia ugody przed sądem po rozpoczęciu rozprawy – opłata sądowa zostanie zwrócona w połowie.

W przypadku zaś zawarcia ugody pozasądowej opłata zostanie zwrócona w połowie, jeżeli powód cofnie pozew przed rozpoczęciem rozprawy. W innych przypadkach sąd nie zwróci opłaty.

Adwokat Sprawy Cywilne

Ugoda i co dalej?

Zawarcie ugody przed sądem powoduje zakończenie postępowania cywilnego. Oznacza to, że wydanie wyroku przez sąd staje się zbędne i sąd tego nie robi. Ugoda zawarta przed sądem stanowi tytuł egzekucyjny, co oznacza, że po nadaniu jej klauzuli wykonalności, stanowi ona dokument dający możliwość wszczęcia postępowania egzekucyjnego przed komornikiem.

Każdorazowo, przed wniesieniem pozwu do sądu, warto przemyśleć, czy danej sprawy nie da się rozwiązać w sposób polubowny. Jeżeli jednak do takiego wniosku dojdziesz już po złożeniu pozwu, pamiętaj, że zawsze istnieje możliwość wycofania się z tej decyzji. W przypadku chęci zawarcia ugody, warto jednak skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który przygotuje ją w taki sposób, aby była ona w pełni zgodna z interesem obu stron.

Adwokat  Negocjacje Ugody Warszawa

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – profesjonalny pełnomocnik procesowy, świadczący kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach Cywilnych.

Adwokat od Spraw Cywilnych

Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt mailowy etc.).