Czym jest majątek osobisty i co do niego zaliczamy?

Po zawarciu związku małżeńskiego, z mocy prawa, pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Małżonkowie mają wobec tego majątek wspólny, o ile oczywiście nie podpiszą intercyzy. Na jej podpisanie wciąż decyduje się raczej stosunkowo niewiele małżeństw, pozostając przy „tradycyjnym” ustroju majątkowym.

Czym jest majątek osobisty

Majątek wspólny, czyli co?

W małżeństwie, w którym nie doszło do zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej mamy:

 • majątek wspólny małżonków,
 • majątek osobisty żony,
 • majątek osobisty męża.

Do majątku wspólnego zaliczamy to, co zostało nabyte przez oboje lub jednego z małżonków w trakcie trwania małżeństwa. Do majątku wspólnego należy zatem:

 • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
 • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
 • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,
 • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS.
Adwokat od Spraw Rodzinnych

Majątek osobisty małżonków

Do majątku osobistego każdego z małżonków, w wielkim skrócie i uogólnieniu należy to, co zostało przez każdego z nich nabyte przed zawarciem małżeństwa. Jeśli więc przed zawarciem małżeństwa któryś z małżonków był np. właścicielem samochodu czy nieruchomości, to wejdą one do jego majątku osobistego, a nie do majątku wspólnego małżonków.

Oprócz tego, do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 • przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
 • prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom (chodzi tu o udziały w spółce cywilnej),
 • przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
 • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
 • przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
 • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,
 • przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,
 • prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,
 • przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

Adwokat Rozwody

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – skuteczny i profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach rozwodowych, w szczególności dotyczy to spraw związanych ze sprawami rodzinnymi.

ADWOKAT OD SPRAW RODZINNYCH

Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt email etc.).