Czym tak naprawdę jest akt oskarżenia?

Zanim podejrzany stanie przed sądem, przez Policję i prokuraturę prowadzone jest postępowanie przygotowawcze. Akt oskarżenia jest zatem dokumentem, który w dużym skrócie łączy postępowanie przygotowawcze z postępowaniem sądowym.

Podejrzany a oskarżony

Wielu ludziom wydaje się, że określenie podejrzany i oskarżony można stosować zamiennie.  Otóż nic bardziej mylnego! Nie bez powodu w powyższym zdaniu użyte zostało określenie „podejrzany”. Oskarżonym bowiem możemy nazwać osobę wobec której został wniesiony do sądu akt oskarżenia.

Szersze omówienie tego tematu znajdziesz w poniższym artykule.

Kto wnosi akt oskarżenia?

Akt oskarżenia wnoszony jest do sądu przez prokuratora. Wnosi go prokurator nie tylko gdy sam go sporządził, ale także wtedy gdy zatwierdził akt oskarżenia sporządzony przez Policję. Prokuratora zobowiązuje termin, co do zasady – akt oskarżenia powinien zostać wniesiony w terminie 14 dni od zamknięcia śledztwa lub dochodzenia.

Akt oskarżenia

Co znajduje się w akcie oskarżenia?

Akt oskarżenia powinien zawierać takie informacje, które w dużym skrócie pozwolą sądowi na zapoznanie się z tym kto, kiedy, gdzie i co zrobił. Dokument ten powinien zatem zawierać imię  i nazwisko oskarżonego / oskarżonych, dokładne określenie zarzucanego oskarżonego czynu wraz ze wskazaniem czasu i miejsca jego popełnienia. Nadto, czyn ten musi zostać odpowiednio zakwalifikowany, czyli ujmując to w najprostszy sposób – należy określić „pod jaki paragraf” podlega dany czyn. Wskazany musi zostać również sąd właściwy do rozpoznania sprawy.

Adwokat Sprawy Karne

Prywatny akt oskarżenia

Warto podkreślić, że oprócz przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego istnieją też te ścigane z oskarżenia prywatnego. Przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego to takie, na których ucierpiał tylko interes indywidualny, a interes zbiorowy tylko w ograniczonym zakresie. Do przestępstw tych należą:

Uzasadnienie aktu oskarżenia

Oprócz wymienionych powyżej informacji, akt oskarżenia powinien zawierać także uzasadnienie, czyli w gruncie rzeczy opis sytuacji. Treść aktu oskarżenia jest istotna, bowiem to ona określa granice w jakich rozpatruje go sąd I instancji.

Sąd oczywiście nie jest związany treścią aktu oskarżenia i może dojść do zupełnie innych przekonać niż prokurator, aczkolwiek związany jest opisaną „historią”. Sąd nie rozpoznaje innego zdarzenia niż to, które zostało opisane w akcie oskarżenia. Warto zatem zapamiętać, że sąd może zmienić kwalifikację prawną popełnionego czynu zabronionego, ale nie może skazać za czyn, który nie został opisany w akcie oskarżenia.

Adwokat Sprawy Karne Warszawa

Zachęcam do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-milowy etc.) Świadczę kompleksowe usługi prawne w sprawach karnych, na każdym etapie. przesłuchania, postepowanie przygotowawcze, reprezentacja przed sądem, kasacja, skarga nadzwyczajna.

– Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska