Czy oskarżony może być obecny podczas przesłuchania świadka?

Temat ten, może wzbudzać kontrowersje. Przecież zeznania świadka powinny być zgodne z prawdą, a podczas ich składania, świadek powinien mówić swobodnie, nie będąc skrępowanym obecnością oskarżonego. Czy zatem oskarżony może być obecny podczas przesłuchania świadka? O tym poniżej.

oskarżony podczas przesłuchania

Oskarżony a prawo do obrony

Oskarżonego przysługuje ustawowo zagwarantowane prawo do obrony. W doktrynie oraz orzecznictwie przyjęły się dwa znaczenia prawa do obrony. Prawo do obrony w znaczeniu materialny i formalny. Obrona materialna umożliwia oskarżonemu bronienie swoich interesów osobiście. Przejawia się poprzez umożliwienie mu np. prawa do odmowy składania wyjaśnień czy prawa do wglądu w akta i składania wniosków dowodowych. Obrona formalna to prawo do korzystania z pomocy obrońcy z wyboru lub z urzędu.

Obecność oskarżonego przy czynnościach postępowania dowodowego

Ustawodawca wprost zagwarantował oskarżonemu możliwość czynnego udziału we wszelkich czynnościach postępowania dowodowego. Stanowi o tym przepis art. 390 § 1 Kodeksu postępowania karnego. Przepis ten odnosi się do wszystkich środków dowodowych. Oznacza to zatem, że oskarżony nie tylko musi być obecny na rozprawie, ale także ma możliwość bycia obecnym także podczas przesłuchania świadka. Co więcej, może brać czynny udział w przesłuchaniu, zadając świadkowi pytania.  Stanowi to realizację jednej  z podstawowych gwarancji prawa oskarżonego do obrony.

Adwokat Sprawy Karne

Ustawodawca wprowadził pewien wyjątek od wskazanej powyżej zasady. Mówi o tym § 1 ww. przepisu. gdy należy się obawiać, że obecność oskarżonego mogłaby oddziaływać krępująco na wyjaśnienia współoskarżonego albo na zeznania świadka lub biegłego, przewodniczący może zarządzić, aby na czas przesłuchania danej osoby oskarżony opuścił salę sądową. Przepis ten ma zastosowanie szczególnie w sytuacji, gdy zachodzi obawa, że obecność oskarżonego na sali rozpraw, podczas składania zeznań przez świadka, mogłaby prowadzić do jego skrępowania.

ADWOKAT SPRAWY KARNE WARSZAWA

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – doświadczony pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych. Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-milowy etc.).