Co grozi za handel narkotykami w Polsce?

Handel narkotykami to poważne przestępstwo, które jest surowo karane w Polsce. Wszelkie działania związane z obrotem środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi oraz nowymi substancjami psychoaktywnymi są regulowane przez Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. W tym artykule przyjrzymy się, jakie konsekwencje prawne grożą za handel narkotykami oraz jakie przepisy szczegółowo regulują te kwestie.

Co grozi za handel narkotykami w Polsce?
Co grozi za handel narkotykami w Polsce? |foto. pixabay.com

Handel narkotykami w świetle polskiego prawa

Zgodnie z artykułem 59 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, handel narkotykami definiowany jest jako:

Udzielanie innej osobie środka odurzającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej

Osoba, która w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udziela innej osobie środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej, ułatwia użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Co oznacza „udzielanie środka odurzającego”?

Udzielanie środka odurzającego obejmuje sprzedaż, przekazywanie, wymianę lub inne formy dystrybucji narkotyków. Kary są surowsze w zależności od rodzaju i ilości substancji oraz sposobu udzielania. Przykłady obejmują sprzedaż narkotyków w klubach nocnych czy rozprowadzanie ich w szkołach..

Udzielanie narkotyków małoletniemu

Jeżeli sprawca udziela środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej małoletniemu, ułatwia użycie albo nakłania go do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do 20.

Surowe kary za udzielanie narkotyków małoletnim

Udzielanie narkotyków małoletnim jest traktowane jako szczególnie poważne przestępstwo.  Surowość kary odzwierciedla wysoką szkodliwość społeczną tego czynu oraz ochronę młodzieży przed zagrożeniami związanymi z narkotykami.

Przykłady sytuacji

  1. Sprzedaż narkotyków w szkołach: Osoby rozprowadzające narkotyki wśród uczniów mogą liczyć się z najsurowszymi karami.
  2. Nakłanianie do użycia: Nawet jeśli narkotyki nie zostały sprzedane, ale sprawca nakłaniał małoletnich do ich używania, kara może być równie surowa.

Wypadek mniejszej wagi

W przypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Czym jest wypadek mniejszej wagi?

Wypadek mniejszej wagi to sytuacja, w której przestępstwo związane z narkotykami jest oceniane jako mniej szkodliwe społecznie. Może to dotyczyć niewielkiej ilości substancji, mniej poważnych okoliczności zdarzenia lub ograniczonego wpływu na otoczenie.

Przykłady sytuacji

  1. Posiadanie niewielkiej ilości narkotyków na własny użytek: Może być traktowane jako wypadek mniejszej wagi, jeśli nie ma dowodów na zamiar dystrybucji.
  2. Jednorazowe udzielenie: Udzielenie małej ilości narkotyków znajomemu bez zamiaru zysku może być ocenione łagodniej.
Adwokat Sprawy Karne

Jakie kary grożą za handel narkotykami?

Handel narkotykami w Polsce jest traktowany jako poważne przestępstwo ze względu na jego znaczący wpływ na zdrowie publiczne i bezpieczeństwo społeczne. Surowość kar ma na celu odstraszanie od popełniania tego rodzaju przestępstwa oraz ograniczenie dostępu do nielegalnych substancji.

Wymiar kary

Kary za handel narkotykami są zróżnicowane w zależności od okoliczności przestępstwa, takich jak ilość i rodzaj narkotyków, sposób dystrybucji oraz to, czy odbiorcą była osoba dorosła czy małoletnia. Poniżej przedstawiam szczegółowe konsekwencje prawne:

  1. Pozbawienie wolności od roku do lat 10 – za udzielanie środków odurzających, substancji psychotropowych lub nowych substancji psychoaktywnych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej.
  2. Pozbawienie wolności od lat 3 do 20 – za udzielanie tych substancji małoletnim, ułatwianie ich użycia lub nakłanianie małoletnich do ich używania.
  3. Grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do lat 2 – w przypadkach mniejszej wagi.

Co grozi za handel narkotykami – podsumowanie

Handel narkotykami w Polsce jest surowo karany zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Sprawy związane z narkotykami są często bardzo skomplikowane, dlatego skorzystanie z pomocy adwokata od spraw karnych jest niezwykle przydatne. Doświadczony prawnik potrafi właściwie zinterpretować przepisy prawne, przygotować odpowiednią strategię obrony, co może mieć istotne znaczenie dla przebiegu postępowania sądowego.

Informacje zawarte na stronie stanowią opis stanu prawnego na dzień publikacji i nie są poradą prawną w indywidualnej sprawie. Stan prawny od opublikowania może ulec zmianie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wpisu w celu rozwiązania problemów prawnych.