Art. 216 Kodeks Karny – Znieważanie osoby

Zniewaga – czym charakteryzuje się to przestępstwo?

Przestępstwo znieważenie zostało uregulowane w art. 216 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny – dalej k.k. Zgodnie z treścią powyższego przepisu, kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. O znieważeniu innej osoby możemy mówić wówczas, gdy wypowiedziane zostaną sformułowania, które godzą w godność drugiej osoby.

Często zniewagą będą obelżywe słowa wypowiedziane w kierunku drugiej osoby. Inaczej opisując to przestępstwo należy scharakteryzować je jako przestępstwo obrażenia drugiej osoby. W praktyce przestępstwo zniewagi występuje niezwykle często. W tym miejscu należy wyjaśnić, że zniewaga może być popełniona jedynie przez działanie konkretnej osoby. Warto jest również wskazać, że przestępstwo znieważenia ścigane jest z oskarżenia prywatnego – to poszkodowany musi je zgłosić do organów ścigania.

Adwokat Sprawy Karne

Jaki jest wymiar kary w przypadku znieważenia drugiej osoby?

Za znieważenie drugiej osoby co do zasady grozi kara w postaci grzywny albo kara ograniczenia wolności. Jednakże, w przypadku, gdy znieważenia dokonana się za pomocą środków masowej komunikacji np. internetu, prasy, telewizji etc., wówczas sprawca może ponieść karę w postaci grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

ADWOKAT SPRAWY KARNE WARSZAWA

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – skuteczny i profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych na terenie Warszawy, w szczególności dotyczy to spraw związanych z przestępstwem znieważenie drugiej osoby.

ADWOKAT WARSZAWA

Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-milowy etc.).